Wij danken u voor uw bezoek aan onze website. Hebt u nog vragen over onze algemene voorwaarden, aarzel dan niet ons te contacteren.

Algemene voorwaarden

Bij iedere verkoop moet bij de levering normaal het materiaal vereffend worden.
De verkochte koopwaren blijven onze eigendom tot bij de volledige afbetaling.
Onze facturen zijn betaalbaar contant of via overschrijving bij ontvangst ervan, tenzij anders overeengekomen. Wordt een factuur niet betaald binnen de 30 dagen na haar vervaldag, dan zal het bedrag bij wijze van schadeloosstelling worden verhoogd met een som welke overeenkomt met 10% van het verschuldigde en tenminste met 62,00euro dit krachtens art. 1152 van het Burgerlijk Wetboek. Elke factuur zal rechtens een rente van 15% opbrengen vanaf haar vervaldag.
Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan Marnick bvba, de werken geacht worden definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
Marnick bvba is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de prijsofferte uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan Marnick bvba, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte erschillen in kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
Klachten ivm verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Mechelen alleen bevoegd.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.